Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2021