Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ