Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΜΩΝ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2018-2019