Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2019