Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”