Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ