Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑγΟ