Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020