Εξειδίκευση πίστωσης που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2021 που αφορά σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 160 και την παρ. 1 περ. ιζ΄του άρθρ.158 του Ν. 3463/06.