Εξέταση αιτήματος για αποστολή επιστολής εκ νέου στα πιστωτικά ιδρύματα και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για λήψη δανείου για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού