ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΗΙ 1026 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ