ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΙ 1040, ΚΗΥ 3739, ΜΕ 115174, ΚΗΙ 1083, ΚΗΙ 1046, ΜΕ 34896, ΜΕ 90756, ΝΖ 6828