Αίτηση χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙΙ στο Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων » με Τίτλο « Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις »