Αίτηση χρηματοδότησης στην Πρόσκληση Ι στο Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας « Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με Τίτλο « Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού »