Εργασίες αποκατάστασης ρεμάτων και ελέγχου δικτύου ύδρευσης κτηνοτροφικών μονάδων