ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ-ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ