Επιβολή Τέλους Άρδευσης και πάγιου άρδευσης, για το αρδευτικό Τ.Κ. Τρικοκκιάς