ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ