Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ