Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ ΠΟΕ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΑΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-2595/16-04-2019 19SYMV004830489