Επικαιροποίηση της 76/2020 απόφασης ΔΣ με θέμα Παραχώρηση χρήσης του γεωφράγματος και του συνοδευόμενου αρδευτικού δικτύου, στη θέση « Μπάρα » από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4456/2017