Επικαιροποίηση της 186/2020 απόφασης Ο.Ε. περί του τρόπου εκτέλεσης, περιγραφής εργασιών, για το έργο «Συντήρηση πηγών ύδρευση –Συμπληρωματικές εργασίες ύδρευσης στην Τ.Κ. Παρασκευής»