Επί αίτησης της Τσαούση Δήμητρας του Γεώργιου για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Καφενείο » στην Τ. Κ. Τρικοκκιάς