Επί αίτησης Μπλιώνα Αθανασίου του Χρήστου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων