Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030040 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης