Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση Λυκείου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030030 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης