Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Καρπερού Δήμου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030038 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης