Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030029 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης