Ένταξη της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση ΕΠΑΛ Δεσκάτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5030035 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης