Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Καρπερού Δήμου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030037 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης