Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030039 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης