Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030023 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης