Έκδοση εντάλματος προπληρωμής βάσει της υπ’αριθμ. 89/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής