Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στον δημοτικό υπάλληλο Παπά Γεώργιο για την πληρωμή παραβόλων ελέγχου ΚΤΕΟ του ΚΗΙ 1038 οχήματος του Δήμου .