Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στον δημοτικό υπάλληλο Δάσκαλο Κωνσταντίνο για την πληρωμή παραβόλων ελέγχου ΚΤΕΟ του ΚΗΙ 1083 φορτηγό όχημα του Δήμου