Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής βάσει της υπ’αριθμ 81/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου