Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2022