Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού “Προμήθειας ειδών καθαριότητας για το έτος 2017” για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων