Έγκριση του ΙΙΙ Πρακτικού «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ».