Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ( Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού) » με αριθμό μελέτης 5/2017, αναδόχου Σιαμίδη Ιωάννη & ΣΙΑ Ε.Ε.