Έγκριση του 1ου πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας (Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις)» προϋπολογισμού 868.000,00€ (με Φ.Π.Α.).