Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης του Υποέργου με Α/Α:1 με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» της πράξης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» και MIS: 5052397 ενταγμένης στο Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020».