Έγκριση των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Κούτρα» Δήμου Δεσκάτης προϋπολογισμού 35.000,01€.