Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή αγωγού υπονόμου θέση ρέμα Σακαβάρα –στενό Τσιάμη και στην Τ.Κ. Παρασκευής» εκτιμώμενης αξίας 50.288,14 € πλέον Φ.Π.Α. 24%