Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» εκτιμώμενης αξίας 38.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%