Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθειας ειδών καθαριότητας για το έτος 2018» για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων