Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθειας ειδών καθαριότητας για το έτος 2019 » για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.