Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”