Έγκριση των όρων της διακήρυξης και της επικαιροποιημένης Ε.Σ.Υ. του Υποέργου με Α/Α:1 του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ».