Έγκριση της σύνδεσης ψηφιακού POS στην Εθνική Τράπεζα